Oświadczenie o ochronie danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia rodzaj, zakres i cel przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej "danymi") w ramach naszej oferty online i związanych z nią stron internetowych, funkcji i treści, jak również zewnętrznych obecności online, np. naszego profilu w mediach społecznościowych (zwanych dalej łącznie "ofertą online"). W odniesieniu do stosowanych terminów, takich jak "przetwarzanie" lub "osoba odpowiedzialna", odsyłamy do definicji zawartych w art. 4 podstawowego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO).

Podmiot odpowiedzialny

RIEPE GmbH & Co KG Theodor-Rosenbaum-Str. 28-30 32257 Bünde DEUTSCHLAND Partner prywatny: Riepe Verwaltungs GmbH Dyrektor zarządzający upoważniony do reprezentowania: Bernd Riepe, René Riepe, Angelika Riepe.

Inspektor ds. ochrony danych

Rainer Sander
2S-Data Unternehmergesellschaft
Am Ilex 8
32609 Hüllhorst
info@2s-data.de

Rodzaje przetwarzanych danych:

- Dane inwentaryzacyjne (np. nazwy, adresy).
- Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów).
- Dane dotyczące treści (np. wprowadzanie tekstu, zdjęcia, filmy wideo).
- Dane użytkowe (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu).
- Dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).

Cel przetwarzania

Dostarczanie oferty online, jej funkcji i treści.
- Odpowiadanie na zapytania kontaktowe i komunikacja z użytkownikami.
- Polityka bezpieczeństwa.
- Pomiar/obrót zasięgiem

Użyte terminy

"Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "podmiotem danych"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez przypisanie jej identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy (np. plik cookie) lub co najmniej jednej cechy szczególne wyrażające fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej. "Przetwarzanie" oznacza każdą operację przeprowadzaną za pomocą procedur automatycznych lub serii operacji związanych z danymi osobowymi, bądź bez takich procedur lub serii operacji. Termin ten jest bardzo długi i obejmuje praktycznie każde przetwarzanie danych. „Administrator danych” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Obowiązujące podstawy prawne

Zgodnie z art. 13 DSGVO informujemy Państwa o podstawie prawnej przetwarzania naszych danych. Jeżeli podstawa prawna nie została wymieniona w oświadczeniu o ochronie danych, zastosowanie ma następująca zasada: podstawą prawną uzyskania zgody jest art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 DSGVO, podstawą prawną przetwarzania do realizacji naszych usług i realizacji czynności umownych oraz odpowiedzi na zapytania jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, podstawą prawną przetwarzania danych w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO, a podstawą prawną przetwarzania danych w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych wymaga ochrony żywotnych interesów podmiotu danych lub innej osoby fizycznej, art. 6 ust. 1 lit. d DSGVO jako podstawa prawna.

Polityka bezpieczeństwa

Prosimy o regularne informowanie się o treści naszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. Oświadczenie o ochronie danych będziemy dostosowywać, gdy tylko będzie to konieczne w związku ze zmianami w przeprowadzanym przez nas przetwarzaniu danych. Informujemy Państwa, gdy tylko zmiany wymagają współpracy (np. zgody) lub innego indywidualnego zgłoszenia.

Współpraca z przetwórcami kontraktowymi i stronami trzecimi

Ujawnienie danych innym osobom i firmom (podmiotom przetwarzającym dane lub osobom trzecim) w ramach naszego przetwarzania, przekazanie im lub udostępnienie ich w inny sposób odbywa się wyłącznie na podstawie zezwolenia prawnego (np. jeżeli przekazanie danych osobom trzecim, takim jak dostawcy usług płatniczych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO jest wymagane do wykonania umowy), wyrazili Państwo na to zgodę, zobowiązanie prawne przewiduje to lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów (np. w przypadku korzystania z agentów, hostów internetowych itp. Jeśli zlecamy przetwarzanie danych osobom trzecim na podstawie tzw. "umowy o realizację zamówienia", odbywa się to na podstawie art. 28 DSGVO.

Przekazywanie do państw trzecich

Przetwarzanie danych w kraju trzecim (tzn. poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub w kontekście korzystania z usług osób trzecich, ujawniania lub przekazywania danych osobom trzecim ma miejsce tylko wtedy, gdy odbywa się w celu wypełnienia naszych zobowiązań (przed)umownych, na podstawie Państwa zgody, zobowiązania prawnego lub naszych uzasadnionych interesów. Z zastrzeżeniem zezwoleń prawnych lub umownych, przetwarzamy lub zostawiamy dane w kraju trzecim tylko wtedy, gdy szczególne wymagania art. 44 i nast. DSGVO. Oznacza to na przykład, że przetwarzanie odbywa się na podstawie specjalnych gwarancji, takich jak oficjalnie uznane określenie poziomu ochrony danych odpowiadającego UE (np. dla USA przez "tarczę ochrony prywatności") lub zgodność z oficjalnie uznanymi specjalnymi zobowiązaniami umownymi (tzw. "standardowe klauzule umowne").

Prawa podmiotów danych

Mają Państwo prawo żądać potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane, a także uzyskania informacji o tych danych oraz dalszych informacji i kopii danych zgodnie z art. 15 DSGVO. Zgodnie z art. 16 rozporządzenia DSGVO mają Państwo prawo zażądać uzupełnienia danych dotyczących Państwa lub skorygowania nieprawidłowych danych, które Państwa dotyczą. Zgodnie z art. 17 DSGVO mają Państwo prawo żądać natychmiastowego usunięcia odpowiednich danych lub też ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 DSGVO. Mają Państwo prawo zażądać, aby przekazane przez Państwa dane dotyczące Państwa zostały otrzymane zgodnie z art. 20 DSGVO i zażądać ich przekazania innym osobom odpowiedzialnym. Ponadto zgodnie z art. 77 DSGVO przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru.

Prawo do wycofania zgody

Zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody ze skutkiem na przyszłość.

Prawo wniesienia sprzeciwu

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu danych, które Państwa dotyczą, zgodnie z art. 21 DSGVO. Sprzeciw może zostać wniesiony w szczególności w odniesieniu do przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego.

Pliki cookie i prawo sprzeciwu w reklamie bezpośredniej

"Cookies" są małymi plikami zapisywanymi na komputerze użytkownika. W plikach cookie mogą być przechowywane różne dane. Plik cookie jest używany głównie do przechowywania informacji o użytkowniku (lub urządzeniu, na którym jest przechowywany) podczas lub po jego wizycie w ofercie online. Tymczasowe pliki cookie, "cookies sesyjne" lub "cookies przejściowe", są plikami cookie, które są usuwane po opuszczeniu przez użytkownika oferty online i zamknięciu jego przeglądarki. W takim pliku cookie np. zawartość koszyka zakupów może być przechowywana w sklepie internetowym lub w korku logowania. Pliki cookie są określane jako "stałe" lub "trwałe" i pozostają w pamięci nawet po zamknięciu przeglądarki. Na przykład, status logowania może zostać zapisany, gdy użytkownik odwiedzi stronę po kilku dniach. W takim pliku cookie mogą być również zapisywane zainteresowania użytkowników wykorzystywane do pomiaru zasięgu lub do celów marketingowych. Ciasteczka osób trzecich" to ciasteczka, które są oferowane przez dostawców innych niż osoba odpowiedzialna za obsługę oferty online (w przeciwnym razie, jeśli są to tylko jego ciasteczka, są one nazywane "ciasteczkami osób trzecich"). Możemy używać tymczasowych i stałych plików cookie i wyjaśniać to w ramach naszej deklaracji o ochronie danych. Jeśli użytkownicy nie chcą, aby pliki cookie były zapisywane na ich komputerze, są proszeni o dezaktywację odpowiedniej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookie można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych tej oferty online. Ogólny sprzeciw wobec stosowania plików cookie do celów marketingu internetowego może zostać zgłoszony w odniesieniu do wielu usług, w szczególności w przypadku śledzenia, poprzez stronę internetową USA http://www.aboutads.info/choices/ lub stronę UE http://www.youronlinechoices.com/ . Co więcej, zapisywanie plików cookie można osiągnąć poprzez ich dezaktywację w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiętać, że w tym przypadku nie wszystkie funkcje tej oferty online mogą być wykorzystane.

Usuwanie danych

Dane przez nas przetwarzane zostaną usunięte lub ich przetwarzanie ograniczone zgodnie z art. 17 i 18 DSGVO. O ile niniejsze oświadczenie o ochronie danych nie stanowi wyraźnie inaczej, przechowywane przez nas dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do zamierzonego celu, a ich usunięcie nie będzie sprzeczne z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych. Jeżeli dane nie zostaną usunięte, ponieważ są niezbędne do innych, prawnie dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie jest ograniczone. Oznacza to, że dane są zablokowane i nie są przetwarzane do innych celów. Dotyczy to na przykład danych, które muszą być zatrzymywane ze względów handlowych lub podatkowych. Zgodnie z wymogami prawnymi w Niemczech składowanie odbywa się w szczególności przez okres 10 lat zgodnie z §§ 147 ust. 1 AO, 257 ust. 1 nr 1 i 4, ust. 4 HGB (księgi, rejestry, sprawozdania zarządcze, księgi rachunkowe, księgi handlowe, dokumenty związane z podatkami itp.) i 6 lat zgodnie z § 257 ust. 1 nr 2 i 3, ust. 4 HGB (listy handlowe). Zgodnie z wymogami prawnymi w Austrii przechowywanie odbywa się w szczególności przez 7 lat, zgodnie z § 132 ust. 1 BAO (dokumenty księgowe, rachunki/faktury, rachunki, rachunki, rachunki, dokumenty handlowe, deklaracja dochodów i wydatków itp.), przez 22 lata w związku z gruntami i przez 10 lat w związku z usługami świadczonymi drogą elektroniczną, usługami telekomunikacyjnymi, radiowymi i telewizyjnymi świadczonymi na rzecz podmiotów niebędących przedsiębiorcami w państwach członkowskich UE, do których wykorzystuje się Mini-One-Stop-Shop (MOSS).

Przetwarzanie do celów biznesowych

Ponadto przetwarzamy dane dotyczące umów (np. przedmiot umowy, czas trwania, kategoria klientów). - Dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, historia płatności) naszych klientów, potencjalnych i partnerów biznesowych w celu świadczenia usług kontraktowych, obsługi i obsługi klienta, marketingu, reklamy i badań rynku.

Hosting

Usługi hostingowe, z których korzystamy, służą do świadczenia następujących usług: Usługi infrastrukturalne i platformowe, pojemność obliczeniowa, przestrzeń dyskowa i usługi bazodanowe, usługi bezpieczeństwa i konserwacji technicznej, z których korzystamy przy korzystaniu z tej oferty online. Tutaj my lub nasz dostawca usług hostingowych przetwarzamy dane inwentaryzacyjnych, dane kontaktowe, treści, dane kontraktowe, dane użytkowe, dane meta- i komunikacyjne klientów, zainteresowanych stron i osób odwiedzających naszą ofertę online w oparciu o nasze uzasadnione interesy, w celu zapewnienia skutecznego i bezpiecznego dostarczania tej oferty online zgodnie z warunkami umowy. Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO w połączeniu z art. 28 DSGVO (zawarcie umowy o realizację zamówienia).

Gromadzenie danych dostępu i plików logowania

My lub nasz dostawca usług hostingowych gromadzimy dane w oparciu o nasze uzasadnione interesy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f dane DSGVO o każdym dostępie do serwera, na którym znajduje się ta usługa (tzw. pliki logowania do serwera). Dane dostępu obejmują nazwę strony internetowej, do której uzyskano dostęp, plik, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona), adres IP oraz wnioskującego dostawcę. Informacje o pliku dziennika są przechowywane przez maksymalnie 7 dni ze względów bezpieczeństwa (np. w celu zbadania nadużycia lub oszustwa), a następnie usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych, nie są usuwane do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu.

Administracja, księgowość finansowa, organizacja biura, zarządzanie kontaktami

Przetwarzamy dane w ramach zadań administracyjnych, jak również organizacji naszej firmy, rachunkowości finansowej oraz przestrzegania obowiązków prawnych, np. archiwizacji. Przetwarzamy te same dane, które przetwarzamy w ramach realizacji naszych usług kontraktowych. Podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO, art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Przetwarzanie danych ma wpływ na klientów, potencjalnych klientów, partnerów biznesowych i odwiedzających strony internetowe. Celem i naszym zainteresowaniem przetwarzaniem danych jest administracja, rachunkowość finansowa, organizacja biura, archiwizacja danych, a więc zadania, które służą utrzymaniu naszej działalności, postrzeganiu naszych zadań i świadczeniu naszych usług. Usunięcie danych dotyczących usług umownych i komunikacji umownej odpowiada informacjom dostarczanym w ramach tych czynności przetwarzania. Ujawniamy lub przekazujemy dane organom podatkowym, konsultantom, takim jak doradcy podatkowi lub audytorzy podatkowi, jak również innym urzędom skarbowym i dostawcom usług płatniczych. Ponadto informacje o dostawcach, organizatorach imprez i innych partnerach biznesowych przechowujemy na podstawie naszych zainteresowań biznesowych, np. w celu nawiązania kontaktu w późniejszym terminie. Dane te, głównie związane z firmą, przechowujemy na stałe.

Analizy biznesowe i badania rynku

W celu prowadzenia działalności gospodarczej oraz identyfikacji trendów rynkowych, wymagań klientów i użytkowników, analizujemy dostępne dane dotyczące transakcji handlowych, umów, zapytań, itp. w celu zapewnienia, że jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom najlepszą możliwą obsługę. Przetwarzamy dane inwentaryzacyjne, dane komunikacyjne, dane kontraktowe, dane płatnicze, dane użytkowe, metadane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, w ramach której zainteresowane osoby to klienci, zainteresowane strony, partnerzy biznesowi, odwiedzający i użytkownicy oferty online. Analizy przeprowadzane są w celu oceny ekonomicznej, marketingu i badań rynku. W ten sposób możemy wziąć pod uwagę profile zarejestrowanych użytkowników z informacjami np. o ich procesach zakupowych. Analizy te służą nam do zwiększenia przyjazności dla użytkownika, optymalizacji oferty oraz efektywności ekonomicznej. Analizy służą nam same i nie są ujawniane na zewnątrz, chyba że są analizami anonimowymi o zagregowanych wartościach. Jeśli te analizy lub profile są osobiste, zostaną usunięte lub uczynią je anonimowymi po rozwiązaniu umowy z użytkownikiem, w przeciwnym razie po dwóch latach od zawarcia umowy. W pozostałych przypadkach analizy makroekonomiczne i ogólne wyznaczanie trendów są przygotowywane anonimowo, o ile to możliwe.

Biuletyn informacyjny - dostawca usług wysyłkowych

Newsletter jest wysyłany przez firmę kurierską Newsletter2Go GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin, Niemcy. Polityka prywatności dostawcy usług spedycyjnych jest dostępna tutaj: https://www.newsletter2go.de/datenschutz/. Dostawca usług spedycyjnych zostanie obciążony kosztami zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO i umową o realizację zamówienia zgodnie z art. 28 ust. 3 S. 1 DSGVO. Dostawca usług spedycyjnych może wykorzystywać dane odbiorcy w formie pseudonimowej, tzn. bez przypisania do użytkownika, w celu optymalizacji lub poprawy własnych usług, np. w celu technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji biuletynu lub w celach statystycznych. Jednakże, dostawca usług spedycyjnych nie wykorzystuje danych naszych odbiorców biuletynu do zapisania ich lub przekazania osobom trzecim.

Google Analytics

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) Google Analytics, usługa analizy stron internetowych Google LLC ("Google"). Google używa plików cookie. Informacje wygenerowane przez plik cookie dotyczące użytkowania danej strony trafiają zwykle na serwer Google w USA i tam są przechowywane. Google jest certyfikowany na podstawie umowy o ochronie danych osobowych i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI& status=Active). Google będzie korzystać z tych informacji w naszym imieniu do oceny korzystania z naszej oferty online przez użytkowników, do tworzenia raportów na temat działań w ramach tej oferty online i do świadczenia nam dalszych usług związanych z korzystaniem z tej oferty online i korzystania z Internetu. Z przetwarzanych danych mogą być tworzone pseudonimowe profile użytkowników. Google Analytics używamy tylko z włączoną anonimizacją IP. Oznacza to, że Google skraca adres IP użytkowników w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przesyłany jest pełny adres IP i dopiero tam skracany. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej; użytkownicy mogą również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez nich z oferty online i przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en Dalsze informacje na temat korzystania z danych przez Google oraz opcji ustawień i zastrzeżeń można znaleźć w polityce ochrony danych Google (https://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated) Dane osobowe użytkowników zostaną usunięte lub uczynione anonimowymi po upływie 14 miesięcy.

YouTube

Integrujemy filmy wideo z platformy "YouTube" dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.